Regler for skriftlig eksamen

Afvikling af terminsprøver, årsprøver og skriftlige eksaminer

De skriftlige eksamener afvikles digitalt via Netprøver.dk. For at træne den digitale eksamensform, vil alle terminsprøver skulle afleveres digitalt via Lectio.

Alle prøvebesvarelser skal afleveres i PDF-format. Besvarelser, der hører til prøvedele uden hjælpemidler, skal afleveres håndskrevne på papir; og du skal selv have blyant med. Der er mulighed for at få printet din elektroniske besvarelse hvis du ønsker det mhp. korrekturlæsning på papir.

Den praktiske afvikling af skriftlige prøver

På Lectio står der, hvornår dine prøver foregår og ofte også hvor. De fleste skriftlige prøver foregår oftest i salene. Orientér dig på opslag og i teksten til eksamensaktiviteten.

Du skal møde rettidigt, hvilket for alle prøver betyder 30min før prøvernes officielle starttids­punkt. Der foretages fraværsregistrering fra 15min før prøvens officielle starttidspunkt. Dørene til prøvelokalerne lukkes, når fraværsregisteringen begynder. Senere adgang til prøvelokalerne kan kun opnås efter særlig tilladelse fra Rektor.

For de fleste prøver betyder rettidigt altså, at du skal møde allersenest kl. 8:30, så du har tid til at finde det lokale og den plads, hvor dit navne­skilt ligger. Ved musik-eksamen er mødetiden dog kl. 7:45 eller evt. kl. 12:50.

Når fraværsregistreringen begynder, skal du sidde på din plads, være færdig med at stille computer op, slukket din mobiltelefon og have lagt den frem på bordet, lægge alle hjælpemidler frem og have fjernet alle tasker fra bordet.

Hvis du bliver forhindret i at møde rettidigt, skal du – hvis det er muligt – ringe besked til kontoret, så snart du kender til forsinkelsen. Så snart du ankommer til skolen, skal du henvende dig på kontoret. Der tages i hvert tilfælde stilling til, om du kan få adgang til prøvelokalet og få åbnet for download af opgaveteksten.

Ved sygdom skal du ringe besked til kontoret og kontakte din læge, for at få lavet en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale for og den skal afleveres til skolen. Du vil senere blive indkaldt til sygeprøve. Bliver du dårlig eller syg under prøven, skal du henvende dig til en eksamensvagt.

Monitorering

Skolen forbeholder sig ret til at undersøge din færden på internettet under eksamen. Derfor skal du under hele eksamen benytte skolens it-netværk og monitoreringsprogrammet ExamCookie. Desuden skal du logge ind med dit Unilogin. Programmet skal være installeret inden prøverne (vejledning her). Det startes inden prøvens start, og det skal være aktivt uafbrudt, indtil afleveringen er gennemført. Har du en nyere MAC-computer kan det forekomme, at du ved download af programmet bliver spurgt, om du giver tilladelse til, at programmet tager skærmbilleder. Dette spørgsmål SKAL du svare ja til. Svarer du nej, anvender du ikke programmet og dette vil skolen betragte som et forsøg på snyd. Eksaminanden har efterfølgende også selv adgang til de monitorerede data. Læs mere om ExamCookie her.

FAQ om skriftlige prøver

Hvad skal jeg have med hjemmefra til en skriftlig prøve?

Til en skriftlig stedprøve skal du hjemmefra medbringe din egen computer og strømforsyning, høretelefoner, samt en blyant og viskelæder. Medbring også tilladte hjælpemidler, herunder fx lommeregner, passer, lineal, lærebøger, egne noter og rettede opgaver. Du må under prøven ikke benytte din telefon som lommeregner, musikafspiller eller til ordbogsopslag. Det er også en god ide, at medbringe madpakke og vand.

Hvis ansvar er det, at det tekniske udstyr virker?

Det er dit ansvar at huske det hele, at alt medbragt udstyr virker, at din computer kan gå på skolens trådløse netværk, at den er opdateret, at der er installeret de nødvendige programmer, og at du kan finde ud af at bruge dem. Vær omhyggelig, når du tjekker og pakker dine ting hjemmefra før en prøve. Hvis din computer bryder sammen under en prøve, må du fortsætte med at skrive i hånden.

Hvorfor skal jeg møde en halv time før prøvestart?

Til eksamen, kan opgaverne først frigives til download fra Netprøver, når der er ført fravær. Vi kan først føre fravær, når alle er helt færdige med at stille computer op, pakke ud og sidder på sin plads. Vi vurderer, at det tager et kvarters tid at stille op, pakke ud og finde på plads. Når der skal sidde 100 personer i salen, tager det tid, at foretage og indtaste fraværsoplysningerne. Vi vurderer, at det kan tage op til et kvarter. Ved at sætte en halv time af, regner vi med at dine prøver kan starte til tiden, og du får den fulde eksamenstid til rådighed til prøven.

Hvordan udleveres de opgaver, jeg skal besvare til prøven?

Opgaverne til de skriftlige eksamener (opgaveformuleringer, tekster, bilag mm.) kan hentes digitalt via Netprøver.dk. med din UniLoginkode eller med NemId. Det er ikke muligt at få udleveret opgavesættet i papir. Kun delopgaver uden hjælpemidler vil blive uddelt i papir.

Til terminsprøverne vil opgaverne enten blive udleveret i papirformat eller kunne tilgås elektronisk på www.opgaver.kg.dk

Hvad er det første jeg skal gøre, når jeg har modtaget prøveopgaven?

Orientér dig straks i det udleverede eller downloadede eksamensmateriale og dan dig et overblik over opgavens omfang, så du kan prioritere din tid. Opdager du fejl eller mangler i materialet, skal du straks kontakte vagterne og gøre opmærksom på den formodede fejl. Vær opmærksom på, at hvis der er valgfrihed mellem delopgaver, skal du kun aflevere besvarelse af den valgte opgave. Afleverer du besvarelser af mere end én af de valgfri opgaver, bliver kun den, der står først i den uploadede afleveringsfil bedømt.

Hvordan foregår en todelt prøve – med og uden hjælpemidler?

Ved delte prøver (første del uden hjælpemidler) udleveres begge delopgaver ved prøvens start. I den del skal computeren sammen med andre hjælpemidler være placeret på gulvet ved forreste bordben i gangarealet eller for musik på gangen udenfor lokalet. Du må gerne starte på anden delprøve før tid, men stadig uden hjælpemidler. Du må først tage dine hjælpemidler frem, når alle har afleveret første delprøve og den eksamensansvarlige giver besked om det.

Ved delt prøve i samfundsfag udleveres første delprøve ved prøvens start og eleverne må den samles i grupper og diskuterer det udleverede materiale. Efter 40 min, skal alle finde egen plads, hvorefter anden delprøve udleveres og de almindelige regler for skriftlige prøver med hjælpemidler træder i kraft for resten af prøvetiden.

Hvilken kommunikation og hvilke hjælpemidler er tilladt under prøven?

Under prøven må du kun kommunikere med eksamensvagterne, de eksamensansvarlige ledere og eventuelt de it-ansvarlige teknikere. Eneste undtagelse er den skriftlige prøve i samfundsfag, hvor det er tilladt at diskutere materialet udleveret til første delprøve med de øvrige prøvedeltagere i prøvelokalet.

Til prøver med hjælpemidler er det typisk tilladt at benytte ordbøger (også online), men ikke oversættelsesprogrammer (heller ikke off-line), i-bøger, databog, regnemaskine, CAS-værktøj (typisk Maple), passer, lineal, funktionspapir, egne noter og tidligere opgaver (kun off-line) din lærers tavlefiler og konkrete materialer, som din lærer i forbindelse med undervisningen har delt med holdet. Husk dog, at du kun må benytte dele af egne tidligere rettede opgavebesvarelser i din prøvebesvarelse, hvis de anvendte dele angives i citationstegn og med kildeangivelse – ellers anses de anvendte dele som plagiat.

Søgemaskiner (Google, Wikipedia o.lign.) og diverse opgaveportaler er ikke tilladte hjælpemidler – heller ikke selvom du evt. har brugt dem i den daglige undervisning.

Under prøver med hjælpemidler må du gerne høre musik fra, hvis det ikke generer andre; men bemærk at du ikke på benytte tjenester der også kan vise videoer (fx er you-tube ikke tilladt).

Læs mere om hjælpemidler til eksamen, herunder specifikke regler for de enkelte fag.

Må jeg forlade prøvelokalet under en skriftlig stedprøve?

Hvis du skal på toilettet, skal du kontakte vagterne ved håndsoprækning. Vær forberedt på, at der på visse tidspunkter kan være kø. Under prøven må du kun forlade og vende tilbage til prøvelokalet, hvis du ledsages af en vagt. Det er ikke tilladt at tale sammen i toiletkøen, heller ikke om andet end dagens prøve. Der er ikke mulighed for at ryge under prøven.

Hvilke formater, skal opgavebesvarelsen afleveres i?

Opgavebesvarelsen skal afleveres i pdf-format. Bilag kan evt. afleveres i andre formater, hvis det ikke kan lade sig gøre at konvertere til pdf (fx lydfiler).

Vi anbefaler, at du afleverer opgaven i en samlet fil, hvis det er muligt, så censor kun skal hente en fil og ikke stykke din besvarelse sammen af flere dele.

Hvad gør jeg, hvis det er nødvendigt at lave dele af opgaven på papir?

Hvis der skal indgå håndskrevne dele i besvarelsen af opgaver med hjælpemidler, fx tegninger, skal disse scannes og indsættes i besvarelsen. Hvis du ønsker at få scannet et papir, skal du kontakte en vagt, som vil følge dig hen til en scanner i lokalet, hjælpe dig med at scanne papiret til en usb-nøgle, følge dig på plads. Du skal aflevere usb-nøglen til vagten, så snart du har kopieret de fremstillede billedfiler ind i din besvarelse.

Hvornår og hvordan skal besvarelsen afleveres?

Delprøver uden hjælpemidler skal afleveres på papir og i det udleverede omslag (tæller ikke med i det afleverede sideantal). Du skal udfylde omslaget med navn og holdoplysninger og underskrive tro og loveerklæringen. Besvarelsen skal laves og afleveres på skolens eksamenspapir.

Når prøvetiden for delprøven uden hjælpemidler nærmer sig sin slutning, skal du lægge besvarelsen klar til indsamling. Jo hurtigere indsamlingen kan afsluttes, jo hurtigere kan hjælpemidlerne tages i brug.

Delprøver med hjælpemidler skal uploades til Netprøver.dk i pdf-format. Opgaven og eventuelle bilag skal være uploadet, når prøvetiden udløber.

Hvornår kan jeg være sikker på, at min besvarelse er registeret som afleveret?

Når en fil er uploadet, kan du åbne den uploadede fil, før du indsender den. Vi anbefaler, at du benytter den mulighed, åbner filen og tjekker, at du har uploadet den rigtige fil. Når du har indsendt filen vil du få et grønt tjek tegn på skærmen. Bliv på siden, ræk hånden op og tilkald en vagt. Når vagten har set tjek tegnet på din skærm og du har fået lov til at gå, kan du betragte din eksamensaktivitet for afsluttet.

Hvornår må jeg forlade prøvelokalet og tage mine ting med hjem?

Alle i eksamenslokalet skal blive på plads det sidste kvarter før en prøves sluttidspunkt.

Det gælder både ved afslutning af delprøver, og hvis der i samme lokale foregår prøver med forskellig sluttid.

Når prøvetiden er udløbet, skal du blive siddende roligt og tavs på din plads, indtil alles besvarelser er uploadet og registreret som afleveret. Først når den eksamensansvarlige siger til, må du rejse dig og pakke sammen.

Er der prøver med forskellig sluttid i samme prøvelokale, skal det første hold forholde sig hensynsfuldt overfor dem, der stadig arbejder og forlade lokalet uden støj. De, der har længere tid, skal forholde sig i ro, mens det første hold afleverer og forlader lokalet.

Ønsker du at aflevere og forlade lokalet før prøvetidens udløb, kan du gøre det, men du må ikke tage din computer, opgavetekster, kladder og andet der hører til prøven med ud, før prøvetiden er udløbet. Når prøvetiden er udløbet og du skal hente dine ting, skal du vente uden for prøvelokalet, indtil dørene bliver åbnet. Vis hensyn og hold støjniveauet nede i ventetiden.

Inden du forlader lokalet, skal du have fjernet alt affald fra din plads!