Eksamensregler

Her følger en række vigtige informationer, du bør huske i forbindelse med eksamen.
Det allervigtigste er at du møder velforberedt, i god tid og medbringer alle de hjælpemidler du for brug for.

Prøveplan på Lectio

Din personlige eksamensplan med eksaminer og terminsprøver, som du skal deltage i, vil fremgå på Lectio. Det er vigtigt, at du ikke bruger Lectio+ appen, da du ikke kan stole på at den er opdateret.

Vi forbeholder os ret til at ændre i planen indtil 5 dage før en eksamination. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret om prøveplanen og evt. ændringer. Ved ændringer med mindre end 5 dages varsel, vil vi kontakte dig direkte. Udeblivelse fra en prøve kan medføre, at du mister retten til at gå til eksamen.

Forberedelse til mundtlig eksamen

Din forberedelsestid til mundtlig eksamen fremgår også af Lectio. Du skal være opmærksom på at du måske skal dele forberedelseslokale med andre elever som også skal være til eksamen.

Ved 24 timers-forberedelse

Du skal huske at ved 24 timers forberedelse, trækkes spørgsmålene i loungen kl. 8:00 og kl.12:00.

Der er tale om minimum 24 timers forberedelse, så hvis du skal til eksamen mellem kl. 8:00 og 12:00 skal du trække spørgsmålet dagen før kl. 8:00.

Skal du til eksamen mellem kl.12:00 og 15:00 skal du trække spørgsmålet dagen før kl.12:00.

Sygdom

Ved sygdom i eksamensperioden skal du straks ringe til skolens kontor (tlf.: 36 46 33 50) og give besked om, hvor længe du er syg, og hvilke prøver du ikke kan deltage i; samtidig skal du gå til lægen og få en lægeerklæring, som dækker hele sygdomsperioden. Lægeerklæringen skal afleveres på kontoret. Du skal selv betale erklæringen.

Den/de eksaminer, du har været forhindret i at deltage i, vil blive lagt i den ordinære eksamenstermin, hvis det kan lade sig gøre.

Hvis du bliver syg efter eksamen, er påbegyndt skal eksamen gennemføres, så der forelægger et bedømmelsesgrundlag enten i form af et skriftligt produkt eller en mundtlig fremlæggelse. Ved akut opstået sygdom under eksaminationen, skal du kontakte eksamensvagten/gangvagten, som derefter vil kontakte ledelsen, som afgør, hvad der skal ske i den konkrete situation. Hvis eksaminationen afbrydes pga. sygdom, skal sygdommen efterfølgende dokumenteres af en lægeerklæring. Afbrydelse af eksaminationen uden at følge den ovenfor skrevne procedure opfattes som et brud på skolens ordensregler og vil medføre sanktioner i forhold til fremtidige eksamener.

Hjælpemidler

Det er udelukkende dit ansvar at vide, om der er begrænsninger i hvilke hjælpemidler, der må bruges under en prøve og i øvrigt selv at medbringe alt (opslagsværker, formelsamlinger, ordbøger, høretelefoner, blyanter, viskelæder, linealer, passer, vinkelmåler, lommeregner mm.).

Elever må ikke deles om hjælpemidler, så du skal selv have alt med. SKOLEN UDLÅNER IKKE HJÆLPEMIDLER i forbindelse med afviklingen af terminsprøver, årsprøver eller eksamen. Det er dit EGET ANSVAR, at du har de rigtige hjælpemidler. For alle eksaminer / prøver gælder, at det er forbudt at benytte enhver form for kommunikation med omverdenen (mobil tlf. eller internet).

Hvis du er tvivl om, hvordan reglerne er i de enkelte fag, skal du spørge din faglærer eller selv finde reglerne her.

Husk det er altid din lærer, der bestemmer, hvilke eksamensformer der benyttes; så derfor skal du under alle omstændigheder tale med din lærer inden eksamen, så du ved, hvad der forventes af dig.

Generelle regler

De overordnede regler for eksamen og karaktergivning kan ses på følgende link:

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer – skriftlig og/eller mundtlig – skal du læse og følge nedenstående klagevejledning.

Klagefristen er altid 2 uger fra den dag, hvor du har fået din karakter. Det gælder både afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer og eksamenskarakter.

En klage skal altid være skriftlig og sendes til eksamen@adm.kg.dk.

Din klage skal indeholde

Det er vigtigt at du skriver en klage der så præcist som muligt beskriver, hvad det er du klager over, og hvorfor du mener, at din klage skal imødekommes. Klagen skal beskrive din præstation samt hvorfor du mener, at du er fejlbedømt. Du skal henvise til fagets faglige mål og beskrive hvorfor og hvordan du mener, at de er opfyldt.

Du kan altså ikke sammenligne din karakter/præstation med andre elever eller begrunde klagen med, at du plejer at få en bedre karakter. Du kan heller ikke inddrage andres vurdering af din opgave/karakter.

Processen

Undervisningsministeriet har information om proces for håndtering af klagesager. Se mere på UVM’s hjemmeside: