Antimobbestrategi

På KG tager vi ansvar for hinanden og fællesskabet. Vi har et fælles ansvar for hinandens trivsel, og vi arbejder hver dag på at skabe en skole, der er præget af venlighed og gensidig respekt. Formålet med en antimobbestrategi er at sikre et godt psykisk læringsmiljø og sikre høj trivsel blandt eleverne. Vi har som skole en klar holdning om, at mobning er uacceptabelt, og vi har klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at skolen kan hjælpe dem. 

Mobning går ud over alle i klassen

Mobning skyldes ikke onde elever, men onde mønstre. Med onde mønstre menes, at en klasse kan være under pres både udefra og indefra. En slags pres kan f.eks. være den usikkerhed, der er helt naturlig, når alle skal finde deres plads i fælleskabet og lære at navigere et nyt sted med mange krav og forventninger. I langt de fleste klasser går det godt, men det kan også gå skidt, således at der i klassen bliver skabt en kultur med latterliggørelse, hård tone og foragt.
På KG bruger vi derfor tid og kræfter på helt fra start at etablere gode klassefællesskaber, der bygger på respekt og ligeværd. 

Alle har ret til et godt og trygt skoleliv

Vi ved, at hvis en klasse rammes af mobning, kan det være svært at få øje på, både for klassekammeraterne og for lærerne. Vi ved også, at mobning og konflikter i høj grad foregår på platforme online, hvor lærere og forældre ikke har adgang eller forstår, hvad der foregår.
Derfor har vi på KG besluttet at have særligt fokus på elevernes digitale dannelse. Vi ønsker at ruste alle vores elever til at færdes online på en måde, der er god for dem selv og andre. KG har i samarbejde med Sex og Samfund været med til at udvikle et undervisningsmateriale, der sætter fokus på digitale krænkelser, på rettigheder og på god adfærd såvel on som offline.

Sådan arbejder vi trivselsfremmende på KG

Vores skole skal være et rart og trygt sted, hvor vi omgås hinanden med respekt, også selvom vi er forskellige. For at forebygge mobning og sikre god trivsel arbejder vi med følgende aktiviteter:
Alle nye elever deltager i et velkomst arrangement, når de starter på KG. Dagen igennem er der fokus på, at klassen lærer hinanden at kende på en sjov og tillidsskabende måde. Alle klasser har tilknyttet to teamlærere, der sammen med en gruppe ældre elever (ambassadører), tager sig godt af dem. Ambassadøreleverne er ligeledes til rådighed i månederne efter, hvor de kan komme med gode råd eller tilbyde en personlig snak med de elever, der måtte ønske det.

Nye elever

Alle nye elever får en studiegruppe. Gruppen har både en faglig og en social funktion. Udover at samarbejde omkring det faglige, opfordres eleverne også til at være særligt opmærksomme og hjælpsomme over for hinanden i studiegruppen. Samarbejdsøvelser og konflikthåndtering er ligeledes en del af elevernes grundforløb på KG.
Alle tager på introtur, når eleverne er blevet fordelt i deres stamklasser. Her er der bl.a. fokus på kammeratskab, teambuilding og samarbejde.

Nye klasser

Alle nye klasser får besøg af en læringsvejleder og skolens elev-coach. Her er der fokus på gode studievaner, eleverne laver forskellige teambuildings øvelser og klassen arbejder bl.a. med at formulere gode leveregler for deres fælles hverdag i klassen og på skolen.
Workshops i alle 1.g- og 1. HF-klasser, hvor der arbejdes med udgangspunkt i undervisningsmaterialet fra Sex og Samfund. Fokus vil være på at forebygge digitale krænkelser og mobning. Der arbejdes med hvilken kultur, omgangsformer og fællesskab eleverne ønsker at skabe. I den forbindelse uddannes en mindre grupper elever, de bliver KG’s trivselsambassadører, og de vil i tæt samarbejde med elevcoachen og den IT-ansvarlige lærer stå for at gennemføre planlagte elev-workshops.

2. og 3. års elever

Alle øvrige klasser (2. g, 3. g og 2. HF) får besøg af elev-coachen efter behov. Dvs. hvis lærerne eller nogle elever giver udtryk for, at der er behov for at tage temperaturen på, hvordan det går. Det kan være tonen, stemningen eller fremmødet, der trænger til et eftersyn.
En gang om året afholdes en fællesdag for hele skolen, hvor vi arbejder med KG’s værdier; mod, ansvarlighed og fællesskab.
KG’s elevråd er ligeledes med til årligt at udforme, gennemføre og bearbejde vores interne trivselsundersøgelse. 

Bed om hjælp med det samme

Selvom det kan være svært, er det vigtigt at reagere med det samme, når man oplever en adfærd der ikke er i orden. Det gælder alle elever og alle KG’s medarbejdere.
Kontakt klassens teamlærere, læringsvejlederen, elevcoachen eller skolens ledelse.
Vi tager alle sammen ansvar for at holde øje med, at en klasse/en gruppe elever ikke er ved at udvikle en mobbende stil, som kan karakteriseres ved en hård tone, hvor man griner og kommenterer negativt på hinanden, vender øjne, hvor der tales negativt om nogle bestemte elever, hvor der spredes rygter og bagtales.
Hvis det sker, så bed om hjælp. Det er vigtigt at sige til/fra, når der er nogen der bliver behandlet dårligt. Se KGs handlingsplan mod mobning her.
Københavns åbne Gymnasiums beredskabsplan ved digital mobning kan læses her

Sanktioner

Forskningen viser, at mobning er et gruppefænomen og derfor bør bekæmpelsen tage udgangspunkt i at ændre de kollektive dynamikker i gruppen eller i klasserne. I de tilfælde hvor enkelte elever udviser en grov og krænkende adfærd vil ledelsen på KG sanktionere i form af midlertidig bortvisning eller i værste fald udmeldelse fra skolen. 

Og så gør vi os alle sammen umage med hver dag at:

Sige godmorgen til hinanden
Tale venligt og respektfuldt til hinanden
Være hjælpsomme
Være åbne i stedet for dømmende
Holde øje med hinandens grænser
Lade være at grine med eller bagtale
Tænke over hvad vi sender rundt
Og invitere alle til at være med

Mobning er: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig mod dem.
Mobning er ikke: Enkeltstående handlinger eller situationer anses ikke som mobning. Der er ikke mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt eller slås. (Dan Olweus)