Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KGA Sport

Onsdag den 30. september 2020 kl. 15:15 i kantinen på KG

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år For perioden 2.dec 2019 til 30.juni 2020 har der ikke været indtægter eller udgifter
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, dvs for perioden 1.juli 2022-30.juni 2022
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1150 kr. pr måned i 12 måneder
 6. Behandling af indkomne forslag

Indkomne forslag til generalforsamling i KGA-sport

§1 Navn og hjemsted

KGA sport skal ændres til Ajax København Sportsgymnasium daglig tale AKS

§ 2 Formål

At åbne en styrketræningsklub for alle. Kontingentet for at blive medlem af styrketræningsklubben vil følge samme takst, som taksten for at gå på AKS

§ 3 Medlemskab

AKS kan optage enhver der har lyst til at være en del af AKS-foreningens styrketræningsklub

§ 16 Tegning og hæftelse

Tegning og hæftelse ændres til at være formanden eller kasseren, samt et andet bestyrelsesmedlem.

§ 17 Ordinær generalforsamling

 1. Valg af formand og sekretær er lige år
  1. Valg af næstformand og kasserer er ulige år
  1. Stemmeret er når man er over 16 år

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller at de indkomne forslag vedtages.

7. Valg af formand, Anne-Birgitte Rasmussen genopstiller

8. Valg af næstformand (Flemming) – ikke på valg

9. Valg af kasserer (Sidsel) – ikke på valg

10. Valg af sekretær Mogens Weis genopstiller

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, Jesper Sørensen ikke på valg

12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert andet år)

13. Valg af revisor (foreslår Poul Rasmussen)

14. Eventuelt

Med venlig hilsen

Anne-Birgitte Rasmussen